POŘADY PRO I. stupeň ZŠ 2. – 5. ročník

školní rok 2019 – 2020

22. října

LOUSKÁČEK A BONBÓNOVÁ VÍLA

Pohádka o boji dobra se zlem, o lásce, zlobě, přátelství, odvaze a kouzlech.
V království bonbónů a čokolády vládne rozmazlený princ, kterému pomáhají starý Kouzelník a Bonbónová víla. O trůn však usiluje Myší král, čaroděj, který vládne temnými kouzly a snaží se prince zničit. Kouzelník, chce princi pomoci, ale omylem ho promění v dřevěnou hračku Louskáčka.
Dalším kouzlem se Louskáček dostane k dívce Adélce, která ho z dřevěného zakletí vysvobodí a Myšího krále zažene. Ten se vrací do Bonbónového paláce, aby se tam ujal vlády, a tak se Louskáček spolu s Adélkou vydají na cestu Bonbónovým královstvím, aby Víle pomohli zlá kouzla Myšího krále překazit.
V pohádce zazní hudba P. I. Čajkovského s texty písní Jana Turka a malí diváci uvidí nejen souboje a komická čísla, ale také ukázky klasického tanečního umění na špičkách.

Uvádí DOCELA VELKÉ DIVADLO Litvínov - délka představení cca 60 minut
Více na: https://www.docelavelkedivadlo.cz/cz/predstaveni/pro-deti

 

18. listopadu

O HODINĚ NAVÍC aneb POTLACH V HUSTNÍKU

Cesta z města do hlubin nočního lesa. Loutková komedie ke 100. Výročí trampingu v Čechách.
Dvakrát do roka se posouvá čas. Na jaře o hodinu dopředu, a aby se to vyrovnalo, tak se jedné podzimní noci ručičky všech hodin vracejí zase o hodinu zpátky. Díky tomu bývá ona říjnová sobotní noc o hodinu delší. A právě během této tajůplné „hodiny navíc“ vrcholí inscenace podle původní hry Víta Peřiny (v NDL např. Budulínek, Komáři se ženili a další).
Jejími hlavními hrdiny jsou sourozenci Maruška a Honzík, kteří žijí pouze s tatínkem kdesi v panelákovém bytě na okraji velikého města. Jednou se však otec rozhodne vzít své děti na noc do lesa, kde trávil dětství se svým tátou trampem on. Zavede je do staré trampské osady, ukryté v opuštěném lomu hluboko v lesích. Netuší, že se tam právě koná sraz trampů, řečený potlach. A tak zde dětem představí řadu starých známých podivného vzezření a ještě podivnějších jmen: Bobra, Rádio, Šedého vlka či třeba Kachnu…
A jelikož právě trampové „zavírají les“ a připravují ho na blížící se zimu, zůstanou všichni vzhůru až do onoho kouzelného okamžiku, kdy se čas posune o hodinu nazpět. V ten moment se začnou dít věci, o kterých se dětem a trampům nejspíš nikdy ani nezdálo…

Délka představení: 45 minut
NAIVNÍ DIVADLO Liberec
Více na: https://www.naivnidivadlo.cz/cs/o-hodine-navic-aneb-potlach-v-hustniku

 

27. února

ZE ŽIVOTA HMYZU

Karel Čapek, Kristina Herzinová

Pů­vod­ní ale­go­ric­ké drama, které se řadí mezi spo­leč­ná díla brat­ří Čapků, Karla a Jo­se­fa, uplatňuje kri­tic­ký po­hled na teh­dej­ší a bo­hu­žel i sou­čas­nou spo­leč­nost, kde všech­ny vzta­hy ur­ču­jí so­bec­ké zájmy.

For­mou volně na sebe na­va­zu­jí­cích ob­ra­zů roz­ví­jí in­sce­na­ce vý­je­vy, v nichž vy­stu­pu­jí jed­not­li­vé hmyzí druhy, kde se po­u­ka­zu­je na mrav­ní pojmy, jako je la­ko­ta, ha­miž­nost, so­bec­tví.

Na místo tu­lá­ka pro­vá­zí di­vá­ka tímto svě­tem mladý chla­pec, který se uchvá­cen krá­sou mo­tý­lích kří­del po­no­ří do snu a stane se sou­čás­tí ži­vo­ta po­vrch­ních mo­tý­lů, ha­miž­ných lumků, chro­bá­ků a cvrč­ků, bo­jo­vých mra­ven­ců, kteří touží po moci, kukly a jepic, které se mih­nou a umí­ra­jí, žra­vých a ne­teč­ných hle­mýžďů. Tento hmyzí po­hled na život chla­pec od­su­zu­je, ale zá­ro­veň se za­mýš­lí nad osu­dem lid­ským.

Tato feé­rie je při­způ­so­be­na dneš­ní­mu mla­dé­mu di­vá­ko­vi a místo mo­ra­lis­tic­ké­ho biče, ne­ná­sil­nou for­mou naplňuje po­sel­ství brat­ří Čapků. Úchvat­ná po­dí­va­ná je ur­če­na pro všech­ny vě­ko­vé ka­te­go­rie od 8 let.

Uvádí MLADÁ SCÉNA Ústí nad Labem
Více na: http://mlada.scena.sweb.cz/repertoar/2018_ze_zivota_hmyzu.html

 

březen

PAT A MAT

Výpravné divadelní představení Městského divadla Zlín – pořad v jednání.


21. dubna

EXPEDICE BORNEO - OSTROV NOSATÝCH OPIC A SLONÍCH TRPASLÍKŮ

Jedinečný deštný prales plný vzácných zvířat a rostlin, přepestrá kultura, zajímavé kmeny a velmi příjemní lidé. Jižní Thajsko, Malajsie a úchvatný ostrov Borneo.
ORANGUTANI, NOSATÉ OPICE, LIDOJEDI A MOŘŠTÍ CIKÁNI, JESKYNĚ PLNÁ ŠVÁBŮ JEN PRO SILNÉ POVAHY A DALŠÍ KLENOTY BORNEA A MALAJSKÉHO POLOOSTROVA

Délka představení cca 60  - 70 minut
Další velmi úspěšná fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše MOTANI

 

26. května

POHÁDKY PRO HURVÍNKA

Autor / Pavel Grym
Hurvínek s Máničkou se dostanou do světa pohádek. Na své pouti se seznámí nejen s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, ale i s dědem Vševědem a dalšími pohádkovými postavičkami. A pořádně si to užijí!

Uvádí Divadlo SPEJBLA A HURVÍNKA Praha - Představení je vhodné pro děti od 4 let.
Přibližná délka představení 1 hod. 30 min. s přestávkou.


Dle vašeho přání filmy v kině Svět ve formátu 2D a 3D